Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Αρεδιού, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, Ν.86(Ι)/1999, είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο : Ιωάννης Ιωάννου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα : 99803996
Tα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο : Δέσπω Μηνά
Ονοματεπώνυμο : Στυλιανή Παναγιώτου
Ονοματεπώνυμο : Σάββας Στυλιανού
Ονοματεπώνυμο : Νικηφόρος Λουκουμάρης
Ονοματεπώνυμο : Δέσπω Γεωργίου
Ονοματεπώνυμο : Ελένη Μιχαήλ
 Ονοματεπώνυμο :  Βάσος Θεμιστοκλέους
Ονοματεπώνυμο : Χαρούλλα Γρηγορίου